Projekty unijne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych,

obrót nimi lub ich rozwój” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

"Zakup nowoczesnej linii technologicznej i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mąk podgotowanych"

 

Program operacyjny

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Działanie

4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Opis projektu

Realizacja projektu ma na celu wprowadzenie nowego produktu w zakładzie poprzez zakup linii technologicznej do produkcji mąki kukurydzianej typu "masa". Cel będzie realizowany poprzez osiągnięcie następującego wskaźnika jego realizacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca do przetwarzania w ilości powyżej 50%.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 4.568.900,00zł

Wysokość wsparcia: 2.284.450,00zł

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

„Wzrost innowacji w regionie poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny produkcyjne.”

 

Program operacyjny

Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-20013

Priorytet

Przedsiębiorczość

Działanie

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie

Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Krótki opis Projektu

Projekt polega na zakupie nowoczesnej linii technologicznej do wytwarzania pelletów; półproduktów wielozbożowych

Dofinansowanie

Całkowita wartość Projektu: 5.805.099,30 zł

Wartość przyznanego dofinansowania: 1.971.637,25 zł